top of page

WELCOME

Όροι και Προϋποθέσεις VIP TRANSFER & DINNER

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «VIP TRANSFER & DINNER» (εφεξής «Διαγωνισμός») διοργανώνει η εταιρεία  με την επωνυμία «FFB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » και το διακριτικό τίτλο «FFB ΜΟΝ ΙΚΕ .», με έδρα στο ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΑΡΟΓΛΙΔΑΣ   με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154510813000 (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας verandadelvino.gr  (εφεξής η «Ιστοσελίδα») .

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού:

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 και λήγει την Δευτέρα  20 Νοεμβρίου  2023  (τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής «Διάρκεια»).

2. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν γίνει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε.

3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται μονομερώς να αναβάλει ή να μεταθέτει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.

Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διατηρούν προσωπικό λογαριασμό είτε στο Instagram, είτε στο Facebook και είναι άνω των 18. 

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής: α)  τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και γ) τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία, ήτοι να πράξει σωρευτικά τα ακόλουθα:

•           να κανει Follow τις σελίδες των Veranda del vino & Astransfer services στα social media 

•           να κάνει repost  στο post 

•           να κάνει tag τον φίλο/η που θέλει να παρευρεθούν μαζί στην έκθεση

2. Η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων») και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά αυτόματη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού από το Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει τους νικητές και τους επιλαχόντες. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλών συμμετοχών. Όσο πιο πολλά σχόλια, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να κερδίσει.

4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς να φέρει σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

Ε. Δώρα:

1. Το δώρο της κλήρωσης (εφεξής «Δώρo») είναι VIP μετακίνηση στο εστιατόριο Veranda del vino και 1 δείπνο για 4 άτομα εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. (Απο Πέμπτη -Σαββατο 17:30-23:30) 

2. Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή του Δώρου από έκαστο νικητή μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το παρόν.

3. Το Δώρο εξαντλείται στη συγκεκριμένη παροχή, είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Το δώρο περιλαμβάνει Μετακίνηση με Van ,  1 δείπνο 4 ατόμων ( 2 ορεκτικά , 4 κυρίως , γλυκό , 1 φιάλη νερό , 1 φιάλη κρασί ) 

7. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τα Δώρα ακόμα και μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

8.  Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα Δώρα, ή/και προϊόντα της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης ούτε μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο.

ΣΤ. Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού - Παραλαβή Δώρων:

1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

2. Η ανάδειξη του/της ενός/ μιας (1)  νικητή/τριας και του ενος/ μιας (1) επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 με τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, παρουσία νομικού συμβούλου.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην Ιστοσελίδα της.

4. Ο/Η νικητής/τρια  θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό του στα Social Media , εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών.

5. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Δώρου εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης, το Δώρο θα δοθεί στον 1ο επιλαχόντα και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την αποδοχή και παραλαβή του Δώρου του.

6. Σε περίπτωση άρνησης να αποδεχθεί και να παραλάβει το Δώρο που κέρδισε, ή σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι Όροι του Διαγωνισμού ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του Δώρου, το Δώρο που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κλήρωση δε θα οφείλονται πλέον και η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά.

Η. Ευθύνη

1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παροχής του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, ο δε νικητής του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τους νικητές ή τον κάθε επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, αστική, διοικητική ή ποινική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή, επιλαχόντα ή τρίτο, για οποιαδήποτε παραβίαση νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης, οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, το Δώρο και τη χρήση αυτού. Επίσης, σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα του Διαγωνισμού.

4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αστική, διοικητική ή ποινική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή, επιλαχόντα ή τρίτο για οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, της νομοθεσίας περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας, καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι διατάξεις των οποίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τους Συμμετέχοντες και να μην καταστρατηγούνται.    

Θ. Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Συμμετεχόντων

1. Προς το σκοπό διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, επικοινωνίας με τους νικητές αυτού, καθώς και παροχής των Δώρων στους νικητές, η Διοργανώτρια Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, θα συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email), την ημερομηνία γέννησής του και την ημερομηνία έκδοσης της άδειάς του οδήγησης. Νομική βάση της ως άνω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά η συγκατάθεση εκάστου συμμετέχοντος, η οποία χορηγείται ρητά και ανεπιφύλακτα από τον ίδιο πριν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

2. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διεκπεραίωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019.

3. Κάθε Συμμετέχων για την άσκηση των δικαιωμάτων του πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης / ανάκλησης της συγκατάθεσης και την υποβολή ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας Εταιρείας στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 6 , Πορτο χελι ,Αργολίδας   , 21300 ή στο τηλ 2754052325

4. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τη ρητή συγκατάθεσή τους και τη ρητή εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου («internet»), συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης («social media»). Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

5. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη Ιστοσελίδα της.

Ι. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

Κ. Τροποποίηση των Όρων

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω της Ιστοσελίδας της. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού.

2. Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

Λ. Λοιποί όροι

1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

3. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των Όρων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Ναυπλίου .

bottom of page